Geloofsvragen


 

Een nieuwe vertaling voor het “Onze Vader”

Enkele jaren geleden werd vanuit de Heilige Stoel opdracht gegeven om alle teksten en officiële gebeden, die in de Kerk gebruikt worden te onderzoeken of deze wel in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke tekst, met name het Latijn. Zo is men al vele jaren bezig om een nieuwe vertaling te maken voor alle misteksten. In dit kader werd ook gekeken naar het Onze Vader.

Nederland en Vlaanderen, die toch één taalgebied zijn, hebben daarvoor een verschillende vertaling. Ieder met een eigen traditie. Toch leek het de Heilige Stoel en de bisschoppen wenselijk om hierin te komen tot één gezamenlijke tekst. Woord voor woord is men dus de tekst van het ‘Onze Vader’ nagegaan en heeft gepoogd om die zo trouw mogelijk aan de oorspronkelijke (Griekse) tekst te vertalen. Eén zin heeft men afwijkend van beide vertalingen nieuw geformuleerd, namelijk:  ‘… en breng ons niet in beproeving.’ Dit zou dichter staan bij de betekenis van de oorspronkelijke tekst. God wil immers de mens niet in bekoring leiden, maar zo wij bidden – vanuit het besef van onze eigen zwakheid – moge Hij ons zo mogelijk voor de beproevingen bewaren en in ieder geval de kracht geven om deze te doorstaan. De tekst gaat dan ook verder: ‘… en verlos ons van het kwade’.

Deze nieuwe tekst van het ‘Onze Vader’ is intussen door de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen vastgesteld, en zal vanaf de Eerste zondag van de Advent (27 november) ook in de officiële vieringen gebruikt gaat worden. Het is echter goed om zich nu al met deze nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’ vertrouwd te maken.

De nieuwe vertaling

gebedOnze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade. Amen.